επισκευή ρωγμών μεταξύ τοιχοποιίας και φέροντα οργανισμού

Αποτελεί ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στην πλειοψηφία των κατασκευών. Παρουσιάζεται εξαιτίας του χαλαρού «σφηνώματος» των τούβλων της τοιχοποιίας με τον φέροντα οργανισμό ή λόγω συρρίκνωσης των αρμών των τούβλων και των πρεκιών κυρίως εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας ολοκλήρωσης των εργασιών.
Η απουσία επαρκούς σύνδεσης της τοιχοποιίας με τον φέροντα οργανισμό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ευστάθεια και τις αντοχές της τοιχοποιίας.


Για την επισκευή του προβλήματος θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω υλικά:

RP 4000 RAPIDepiskRogmonToixOrgan
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

SP 20
Σοβάς πεταχτός

RP 3000
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης

FINO-PLAST
Υγρό βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ
Μπλέ υαλόπλεγμα fiberglass 90g/m2 για την ενίσχυση των σοβάδων


ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. επισκευή των ρωγμών

  • Οι σοβάδες κατά μήκος της ρωγμής πρέπει να καθαιρεθούν σε πλάτος 30-40cm (15-20cm από κάθε πλευρά της ρωγμής).
  • Τα τούβλα που βρίσκονται στα σημεία της αποσυνδεμένης τοιχοποιίας σπάζουν προσεκτικά προκειμένου να διευρυνθούν τα τμήματα αυτά και να γίνει αποτελεσματικά η επισκευή.
  • Η περιοχή καθαρίζεται επιμελώς με νερό ή αέρα και ακολουθεί διαβροχή του σημείου που θα γίνει η εφαρμογή.
  • Εφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επισκευαστικό RP 4000 RAPID όσο πιο βαθιά μπορούμε μέσα στο αποσυνδεμένο τμήμα. Για την προετοιμασία του υλικού ανακατεύουμε το υλικό του σάκου με καθαρό νερό σε αναλογία ΝΕΡΟ:ΚΟΝΙΑΜΑ = 1:5. Το υλικό εφαρμόζεται με μυστρί. Φροντίζουμε να μην προετοιμάζουμε μεγάλες ποσότητες υλικού λόγω του μικρού χρόνου εργασιμότητας που διαθέτει. Αφού εφαρμόσουμε το υλικό το αφήνουμε 2-3 ημέρες να σκληρυνθεί πλήρως.

2. επισκευή του σοβά

  • Καθαρίζουμε επιμελώς το υπόστρωμα από σκόνες και σαθρά υπολείμματα και διαβρέχουμε καλά το υπόστρωμα.
  • Εφαρμόζουμε τον πεταχτό σοβά SP 20 θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα ομοιόμορφο, ισχυρό υπόστρωμα για τον σοβά μας. Για την προετοιμασία του υλικού αραιώνουμε το FINO-PLAST με νερό σε αναλογία ΝΕΡΟ:FINO-PLAST = 1:3 και στη συνέχεια προσθέτουμε το κονίαμα SP 20 σε αναλογία ΥΓΡΟ:SP20 = 1:4. Το υλικό εφαρμόζεται με μυστρί ή μηχανή εκτόξευσης κονιαμάτων. Προτού στεγνώσει η στρώση του SP 20 εφαρμόζουμε, πατητά, μια λωρίδα από το ειδικό υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων, πλάτους ίσου με το πλάτος της επισκευής.
  • Εφόσον η στρώση του SP 20 σκληρυνθεί πλήρως εφαρμόζουμε τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά μιας στρώσης RP 3000. Η προετοιμασία του σοβά γίνεται με ανάμιξη με νερό σε αναλογία ΝΕΡΟ:RP 3000 = 1:4. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη στρώση του σοβά με το υγρό βελτιωτικό πρόσμικτο FINO-PLAST προσθέτοντάς το στο νερό ανάμιξης σε αναλογία 1:5. Κατά την εφαρμογή του RP 3000 το συνιστώμενο πάχος εφαρμογής του RP 3000 είναι 2cm ανά στρώση. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμογής, εφαρμόζουμε τον σοβά σε διαδοχικές στρώσεις (η κάθε επόμενη στρώση πρέπει να γίνεται προτού στεγνώσει η προηγούμενη) φροντίζοντας να παρεμβάλουμε μια λωρίδα υαλοπλέγματος μεταξύ των στρώσεων.