έτοιμοι σοβάδες

SP 20

ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
Ρητινούχος

SB 30

ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ST 40W

ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΛΕΥΚΟΣ
Ρητινούχος - Υδαταπωθητικός

SM 50W

ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΛΕΥΚΟΣ
Ρητινούχος - Υδαταπωθητικός

FINO-SUPERPLAST

ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ινοπλισμένος - Υδαταπωθητικός