υλικά συστήματος Finoclima©

FC 1100

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Ινοπλισμένη - Υδαταπωθητική

FC 1200

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ινοπλισμένος - Υδαταπωθητικός

FC 1300-ACRYL

ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Υδαταπωθητικός

FC 1300-SILOXANE

ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Υδαταπωθητικός

FC 1300-SILICONE

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ
Υδαταπωθητικός

ACRYLIC PRIMER 1350

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ

SILICONE PRIMER 1450

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ