έρευνα & ανάπτυξη,
ποιοτικός έλεγχος

FotoResearchΚεντρική φιλοσοφία της FINOMIX αποτελεί
η έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων
και ποιοτικών προϊόντων.

Για το λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει
ένα σύγχρονο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης,
στελεχωμένο από έμπειρο και πλήρως
καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό,
με σκοπό το σχεδιασμό προϊόντων υψηλής
ποιότητας.

Στόχος της FINOMIX είναι τα προϊόντα της να είναι σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα,
αποτελώντας ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στο χώρο των δομικών
υλικών.

Στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης νέων υλικών και εφαρμογών, η FINOMIX
συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια
της χώρας. Παράλληλα, συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης
δομικών χημικών στην Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την άμεση
ενημέρωση του ερευνητικού προσωπικού γύρω από τις νέες τεχνολογίες. Με τους τρόπους
αυτούς επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων που παρέχει.

Τα προϊόντα της FINOMIX παράγονται σύμφωνα με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε όλους
τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή
και υψηλή ποιότητά τους.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για
το σχεδιασμό, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και τη διακίνηση των προϊόντων της.