συμφωνία
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ

συμφωνία
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Όλα τα προϊόντα FINOMIX παράγονται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα: