σε κάθε βήμα
του έργου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

σε κάθε βήμα
του έργου

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, αποτελεί για τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έναν από τους καταλυτικούς παράγοντες εταιρικής ανάπτυξης και επιτυχίας. Διαθέτοντας έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, είναι θέση να παρέχει συμβουλές στον τελικό καταναλωτή, ανεξαρτήτως εύρους και μεγέθους του έργου.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας παρέχει οδηγίες αλλά και τη δυνατότητα εκπαίδευσης σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής των προϊόντων FINOMIX, καθώς και την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων εφαρμογής που διαθέτει.

Καταρτισμένοι μηχανικοί της εταιρίας ενημερώνουν τακτικά μελετητές, εργολήπτες και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, για τα νέα προϊόντα FINOMIX και τις εφαρμογές τους, ενώ προσφέρουν ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις σε εξειδικευμένα και ιδιαίτερα απαιτητικά έργα.