Πιστοποιήσεις ISO

5 Σεπτεμβρίου 2023

Πρωταρχικός στόχος της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, µε γνώµονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισµός, η τεχνολογική υποστήριξη, η εργαστηριακή υποδοµή, καθώς και η µέριµνα για το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας και το περιβάλλον, είναι οι παράγοντες που καθιστούν τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ισχυρή δύναμη στον χώρο της σύγχρονης κατασκευής.

Για αυτούς τους λόγους η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001∶2015, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015, και σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το ISO 45001:2018.