ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ποιοτικός έλεγχος,
πρωτοπορία & καινοτομία

Τα προϊόντα FINOMIX παράγονται σύμφωνα με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή και υψηλή ποιότητά τους.